Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaOgłoszenia - aktualności
Gmina Świerklany - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Przeglądasz wpisy z kategorii aktualności

Program „Aktywna tablica” w Jankowicach

17 godzin temu

Z przyjemnością informujemy wszystkich mieszkańców naszej Gminy, a zwłaszcza tych, którzy związani są ze Szkołą Podstawową w Jankowicach, że w 2024 roku właśnie w tej placówce realizowana jest kolejna edycja  rządowego  Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Dzięki wspólnym staraniom szkoły oraz Urzędu Gminy Świerklany, udało się pozyskać kwotę 35 000,00 zł dofinansowania do zakupu pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii procesów komunikacji oraz specjalistycznego oprogramowania z myślą o uczniach posiadających specjalne potrzeby edukacyjne. Pomoce te zwiększą skuteczność prowadzonych zajęć i podniosą jakość oferty edukacyjnej jankowickiej placówki, a dla samych uczniów stanowić będą atrakcyjną możliwość skorzystania z najnowszych urządzeń i programów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne. 

 

Wszystkim nauczycielom i uczniom ze Szkoły Podstawowej w Jankowicach życzymy owocnej nauki i satysfakcji z wykorzystania nowoczesnego sprzętu i oprogramowania zakupionego w ramach „Aktywnej tablicy”.

 

Przypominamy także, że w latach 2021 i 2022 podobne dofinansowanie w Programie uzyskały już obydwie świerklańskie placówki, tj. Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2 w Świerklanach.


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/program-aktywna-tablica-w-jankowicach.html

Więcej
rss.png

3 lipca 2024 r. punkt informacyjny Programu „Czyste Powietrze” będzie nieczynny

16 dni temu

Informujemy wszystkich mieszkańców, że w dniu 3 lipca gminny punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze” będzie nieczynny. 

Przypominamy jednocześnie, że punkt zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy, I piętro, pok. 1.11 i działa we wtorki (13:00 – 16:00), środy (13:00 - 16:00) i czwartki (13:00 – 17:00). Wizyty są możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr (32) 440 87 42 w godzinach otwarcia punktu.

W punkcie uzyskać można m.in. następującą bezpłatną pomoc:

 • informacje o Programie i możliwościach uzyskania dofinansowania oraz rozliczania przyznanej dotacji,
 • wypełnienie wniosku o przyznanie dofinansowania i jego wysłanie do WFOŚiGW w Katowicach,
 • wypełnienie wniosku o wypłatę dotacji oraz sprawdzenie kompletności załączników.

Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/3-lipca-2024-r-punkt-informacyjny-programu-czyste-powietrze-bedzie-nieczynny.html

Więcej
rss.png

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2024 r.

23 dni temu

Kasa informuję, że Uchwałą Nr 5 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia  6 czerwca 2024 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki  na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2024 r.

W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe  i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika  i pomocnika rolnika w III kwartale 2024 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie  w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie Kasa informuje, że w czerwcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi  1 602,86 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników  w III kwartale 2024 r. wynosi 160,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

 • 12% emerytury podstawowej, tj. 192,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
 • 24% emerytury podstawowej, tj. 385,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
 • 36% emerytury podstawowej, tj. 577,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
 • 48% emerytury podstawowej, tj. 769,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Jednocześnie Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

 • rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2024 r. upływa z dniem 31 lipca 2024 r.
 • pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/wysokosc-miesiecznej-skladki-na-ubezpieczenie-wypadkowe-chorobowe-i-macierzynskie-w-iii-kwartale-2024-r.html

Więcej
rss.png

Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

27 dni temu

Wójt Gminy Świerklany
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki : URZĄD GMINY ŚWIERKLANY , 44-266 Świerklany ul. Kościelna 85,

 1. Określenie stanowiska urzędniczego 

  Podinspektor ds. inwestycji, remontów i rozliczeń

 2. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym, zgodnie z opisem danego stanowiska

  1. Wymagania niezbędne (formalne):
   1. posiadanie obywatelstwa polskiego (o to stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych - tj. Dz .U. z 2022 r. poz. 530)
   2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na pracę na w/w stanowisku,
   5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
   6. wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku budownictwo (pokrewne),
   7. 3- letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego,
   8. prawo jazdy kat. B.

  2. Wymagania dodatkowe:
   1. znajomość następujących przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego,
   2. doświadczenie zawodowe na budowach,
   3. umiejętność kosztorysowania robót budowlanych, biegła znajomość sprzętu komputerowego, znajomość programów Word, Excel,
   4. predyspozycje osobowościowe:
    • Samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
    • umiejętność samodzielnego, sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań,
    • dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość, umiejętność logicznego myślenia.

 3. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

  1. Główne obowiązki:

   1. W zakresie remontów i rozliczeń:
    1. Planowanie środków budżetowych w zakresie planowanych remontów oraz bieżących konserwacji w obiektach gminnych.
    2. Pomoc dyrektorom szkół i przedszkoli przy planowaniu środków budżetowych w zakresie planowanych remontów oraz bieżących konserwacji w placówkach oświatowych Gminy.
    3. Przygotowanie remontów w obiektach gminnych oraz w placówkach oświatowych Gminy zgodnie z ustawami „ Prawo Zamówień Publicznych ” i „ Prawo budowlane ”, w tym współpraca z projektantami.
    4. Sporządzanie kalkulacji wstępnych i kosztorysów inwestorskich dla planowanych remontów i bieżących konserwacji.
    5. Przygotowanie dokumentów dotyczących projektów remontów oraz realizacji remontów do momentu podpisania umowy z projektantem i wykonawcą robót remontowych.
    6. W przypadku konieczności ogłoszenia przetargu na wykonanie prac remontowych zapewnienie przygotowania pełnej dokumentacji wymaganej ustawą Prawo Zamówień Publicznych, określenie wartości zamówienia, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz współpraca w tym zakresie z Inspektorem ds. zamówień publicznych.
    7. Bieżący kontakt i współpraca z projektantami przy projektowaniu prac remontowych oraz z wykonawcą podczas realizacji prac remontowych.
    8. Prowadzenie nadzoru nad realizacją prac remontowych oraz związanych z bieżąca konserwacją w obiektach gminnych oraz w placówkach oświatowych Gminy.
    9. Dokonywanie odbiorów zrealizowanych prac remontowych oraz bieżących konserwacji, sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych , w tym kosztorysów powykonawczych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie zadania.
    10. Weryfikacja i potwierdzanie do wypłaty faktur za wykonane roboty budowlane, usługi lub dostawy czy zakupy w oparciu o protokoły odbioru robót i zawarte umowy, zlecenia itp.
    11. Prowadzenie książek obiektu dla obiektów gminnych.
    12. Planowanie i zapewnienie dokonania przez odpowiednie osoby przeglądów obiektów budowlanych na terenie gminy w tym również placów zabaw, siłowni zewnętrznych itp. oraz przeglądów urządzeń budowlanych związanych z eksploatacja obiektów tj. kotły, dźwigi, instalacje alarmowe itp. W zakresie jest również planowanie środków finansowych na powyższe zadania.

   2. W zakresie inwestycji i rozliczeń: 
    1. Współpraca z Zakładem Energetycznym dostarczającym energię elektryczna na terenie Gminy Świerklany oraz innymi instytucjami w zakresie planowania inwestycji elektroenergetycznych w Gminie.
    2. Planowanie z Radami Sołeckimi rozbudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego dróg i placów gminnych.
    3. Planowanie środków budżetowych w zakresie planowanych inwestycji związanych z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego oraz w razie konieczności inwestycji związanych z przebudową sieci elektroenergetycznych.
    4. Przygotowanie inwestycji gminnych w zakresie oświetlenia ulicznego oraz w razie konieczności inwestycji związanych z przebudową sieci elektroenergetycznych, w oparciu o zatwierdzony budżet gminy oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny.
    5. Zlecanie wykonania dokumentacji potrzebnej do realizacji inwestycji oraz nadzór na realizacją dokumentacji projektowych.
    6. Weryfikacja przekazywanej do Urzędu Gminy dokumentacji projektowej oraz kosztowej realizowanej na zlecenie Gminy Świerklany przez projektantów.
    7. Koordynacja zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulic i placów gminnych.
    8. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w ramach posiadanych uprawnień , nad robotami budowlanymi w w/w zakresie, o wartości kosztorysowej robót do 1 mln. zł - dla których nie jest ustanowiony zewnętrzny inspektor nadzoru lub Inwestor Zastępczy
    9. Współpraca ze służbami Inwestora Zastępczego oraz Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji gminnych w zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulic i placów gminnych.
    10. Weryfikacja i potwierdzanie do wypłaty faktur za wykonane roboty budowlane, usługi lub dostawy czy zakupy inwestycyjne w oparciu o protokoły odbioru robót i zawarte umowy.
    11. Rozliczenie końcowe nadzorowanych inwestycji pod względem rzeczowo-finansowym wraz z jej przekazaniem za dowodami OT na majątek Gminy.
    12. Rozliczanie inwestycji gminnych prowadzonych przez Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych związanych z zewnętrznymi funduszami pomocowymi.
    13. Współpraca z pracownikami ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych na etapie przygotowywania wniosków o środki krajowe lub unijne na inwestycje gminne w zakresie oświetlenia ulic i placów, polegająca na:
     • udostępnianiu niezbędnych do napisania wniosku informacji i materiałów merytorycznie związanych z inwestycją, której wniosek dotyczy,
     • sprawdzaniu pod względem merytorycznym tych części przygotowanego wniosku, które bezpośrednio dotyczą inwestycji.
    14. Przygotowanie projektów dokumentów opisujących przedmiot zamówienia do specyfikacji przetargowej oraz współpraca z pracownikiem ds. zamówień publicznych przy sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy przetargach na roboty budowlane oraz wykonanie dokumentacji technicznej obiektu budowlanego.
    15. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych i odbiorowych oraz udział w przeglądach gwarancyjnych.
    16. Wykonywanie prac zleconych przez Wójta , Zastępcę Wójta i Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych , które nie zostały ujęte w niniejszym zakresie zadań.

 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku 

  1. wymiar czasu pracy – pełny etat
  2. miejsce pracy - Urząd Gminy Świerklany,
  3. warunki pracy - praca przy komputerze powyżej 4 godzin,  w budynku, w którym znajduje się winda, w  pomieszczeniu wieloosobowym, praca w terenie. Budynek posiada wewnętrzną windę dla osób niepełnosprawnych ruchowo  umożliwiającą komunikację na poziomie pięter, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

   W maju 2024 roku (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Świerklany, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł więcej niż 6%.

 5. Wskazanie wymaganych dokumentów

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
   • Własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
   • Własnoręcznie podpisany oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie - załącznik nr 3,
   • oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego - załącznik nr 4,
   • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe- załącznik nr 5,
   • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych- załącznik nr 6,
   • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku- załącznik nr 7,
   • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy - załącznik nr 9,
   • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii- załącznik nr 8,
   • oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy kat. B- załącznik nr 10,
   • kserokopie dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
   • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w razie zatrudnienia – w celu realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem, opatrzone własnoręcznym podpisem – Załącznik nr 1,
   • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2,
   • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
   • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie.
   • UWAGA: 
    • List motywacyjny, kwestionariusz osobowy, klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
    • Kserokopie złożonych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność kopii z oryginałem.
    • Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

 

 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów 

  Dokumenty należy złożyć w terminie do 01.07.2024 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Urzędu Gminy Świerklany na parterze urzędu (pok. nr 0.09), w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko  Podinspektor ds. inwestycji, remontów i rozliczeń”

 2. Inne informacje: 
  • do dalszej rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie  lub drogą elektroniczną,
  • dokumenty naboru osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole jako 5 najlepszych kandydatów, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty naboru pozostałych osób, które nie zakwalifikowały się mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych. Jeśli przez okres 3 miesięcy osoba zainteresowana nie zgłosi się po odbiór dokumentów, dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.  
  • aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane,
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 43 27 525,
  • kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności, które zostanie dołączone do jego akt osobowych.
  • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy terminie do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru.

 

 

Wójt Gminy Świerklany


/-/   mgr Tomasz Pieczka


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/wojt-gminy-swierklany-oglasza-nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze.html

Więcej
rss.png

Gmina Świerklany przyjazna przedsiębiorcom

30 dni temu

W poniedziałek, 17 czerwca, w Urzędzie Gminy w Świerklanach odbył się pierwszy Dzień Przedsiębiorczości. Wydarzenie wspólnie zorganizowali tutejszy magistrat oraz Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z Żor. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy, przedstawicieli lokalnych firm, a także osoby zainteresowane możliwościami związanymi z założeniem i rozwojem biznesu oraz doposażeniem miejsc pracy. - Bardzo się cieszymy, że zjechało do nas tylu przedsiębiorców. Celem tego wydarzenia jest m. in. przybliżenie możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych czy porady prawne. Wszystko po to, aby nasi przedsiębiorcy mogli uzyskać wsparcie merytoryczne i mogli prowadzić swoje firmy z korzyścią zarówno dla siebie, jak i dla gminy. Zaprosiliśmy też osoby, które chciałby założyć własny biznes, aby dowiedziały się, jak wystartować z firmą. Nasza gmina jest dobrym miejscem dla przedsiębiorców, znajdujemy się przy zjeździe z autostrady oraz zlokalizowani jesteśmy pośrodku czterech dużych miast. Uważam, że to sprzyja zakładaniu u nas firm i prowadzeniu tutaj biznesu - mówił podczas otwarcia wójt Tomasz Pieczka.

Wśród prelegentów Dnia Przedsiębiorczości była pani Aleksandra Samira-Gajny, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, która mówiła o realizowanym obecnie dla przedsiębiorców z naszego regionu projekcie mającego na celu internacjonalizację MŚP. Projekt umożliwia np. finansowanie wyjazdów na targi i misje zagraniczne, targi krajowe, akademie internacjonalizacji, jak również możliwość samodzielnego wyjazdu zagranicznego. - Gmina Świerklany jest świetnym miejscem do prowadzenia biznesu. Urząd brał udział w projekcie "Standardy Obsługi Inwestora" i otrzymał specjalny certyfikat potwierdzający znakomite kompetencje w zakresie obsługi inwestorów i przedsiębiorców więc uważam, że jest tutaj wykonywana bardzo dobra praca - powiedziała pani Aleksandra Samira-Gajny. 

Wiele ważnych oraz ciekawych informacji na temat prowadzenia firmy można było się również dowiedzieć od przedstawicieli Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z Żor. - Naszym głównym celem jest wsparcie przedsiębiorczości i dlatego wspólnie z Urzędem Gminy w Świerklanach zorganizowaliśmy spotkanie, podczas którego każdy, kto ma firmę lub chce ją założyć, może przyjść i z nami porozmawiać. Nasza prezes, pani Katarzyna Saluk wspiera zakładanie działalności pod kątem prawmnym, pani Katarzyna Rapucha z biura księgowego doradza pod kątem podatkowym oraz jak przygotować się do prowadzenia firmy. Dlatego dziś kompleksowo można dowiedzieć się, jak prowadzić własną działalność - wyjaśniała Anna Buksa z ARP. 

Wydarzenie przyciągnęło do Urzędu Gminy w Świerklanach wielu lokalnych przedsiębiorców, zarówno nowych, jak i tych, którzy swoje firmy mają już od wielu lat. - Biznes prowadzę od 2001 roku. Zaczynałem jako małe przedsiębiorstwo zajmujące się wypiekiem ciast. Dziś prowadzę dom przyjęć, w którym organizujemy imprezy okolicznościowe. Uważam, że gmina Świerklany wspiera lokalny biznes i lokalnych przedsiębiorców, stwarza im możliwości rozwoju - komplementował Robert Kuś, właściciel domu przyjęć Ro-Jo w Świerklanach, który przygotował dla wszystkich gości wyjątkowy poczęstunek. - Na terenie gminy Świerklany czujemy się bardzo dobrze. Dużym plusem jest to, że jesteśmy tuż przy autostradzie, co pozwala nam na przycięgnięcie większej liczby klientów. Ważna jest również bliskość granicy. A tego typu spotkanie to możliwość poznania się z przedstawicielami innych firm, więc jest to dla wszystkich duża wartość. - dodał Piotr Kierpiec, reprezentujący firmę Inte-Car Silesia. Autoryzowany dealer marki Mercedez-Benz zaprezentował trzy modele samochodów, które można było podziwiać na parkingu przed urzędem.

Dzień Przedsiębiorczości spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem, co pokazało, że w gminie Świerklany istnieje dobry klimat dla biznesu, a miejscowi przedsiębiorcy cenią sobie możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy, wymiany kontaktów czy zawodowych doświadczeń.


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/gmina-swierklany-przyjazna-przedsiebiorcom.html

Więcej
rss.png

Dołącz do społeczności Gminy Świerklany na Facebooku!

miesiąc temu

Bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami, wydarzeniami i inicjatywami w naszej gminie.

Na naszej stronie znajdziesz:

 • Aktualności i komunikaty
 • Relacje z wydarzeń kulturalnych i sportowych
 • Informacje o inwestycjach i projektach

Polub naszą stronę i bądź częścią życia Gminy Świerklany!
Link do strony na Facebooku


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/dolacz-do-spolecznosci-gminy-swierklany-na-facebooku.html

Więcej
rss.png

III Sesja Rady Gminy Świerklany

miesiąc temu

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zawiadamia, iż w dniu 19 czerwca 2024r. o godz. 16:30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się III sesja Rady Gminy Świerklany kadencji 2024-2029.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22.05.2024r.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Świerklany za 2023 rok:
  1. debata nad raportem;
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Świerklany.
 5. Wykonanie budżetu Gminy za 2023 rok - absolutorium:
  1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok;
  2. sprawozdanie finansowe Gminy Świerklany za rok 2023;
  3. informacja o stanie mienia komunalnego;
  4. przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Świerklany sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok;
  5. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2023 rok;
  6. przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerklany o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;
  7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2023;
  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerklany absolutorium za 2023 rok.
 6. Przedstawienie informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2023.
 7. Przedstawienie informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy za rok 2023.
 8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2024-2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 483/LXXIV/23 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Świerklany lub jej jednostkom organizacyjnym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 329/XLVIII/22 Rady Gminy Świerklany w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.9, Działanie FESL.9.1 Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym – ZIT.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 278/XLI/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świerklany.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklany w jednostce „A” Jankowice – Etap I.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „A” Jankowice – Etap I.
 17. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Świerklany

Alina Konsek


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/iii-sesja-rady-gminy-swierklany.html

Więcej
rss.png

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji!

24 dni temu

Drodzy Mieszkańcy,

Z radością informujemy o uruchomieniu nowej strony internetowej naszego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Znajdziecie na niej wszystkie najważniejsze informacje dotyczące naszej działalności, aktualności, wydarzenia, warsztaty, zajęcia oraz wiele więcej!

Co nowego na stronie?

 • Aktualny harmonogram: Wszystkie zajęcia, warsztaty, wydarzenia kulturalne i sportowe w jednym miejscu.
 • Galeria: Zdjęcia z minionych wydarzeń, które pozwolą Wam poczuć atmosferę naszego Ośrodka.
 • Kontakt: Wszystkie dane kontaktowe, formularz kontaktowy oraz mapka dojazdu.
 • I wiele więcej!

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony, aby być na bieżąco z naszą ofertą. Mamy nadzieję, że nowa strona internetowa będzie dla Państwa wygodnym i przydatnym narzędziem. Jednocześnie informujemy iż obecna strona nie będzie już aktualizowana. 

Zapraszamy do wspólnego odkrywania kultury i rekreacji w naszej gminie!
Zespół Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/serdecznie-zapraszamy-do-odwiedzenia-nowej-strony-internetowej-gminnego-osrodka-kultury-i-rekreacji.html

Więcej
rss.png

Zmiany w Programie „Czyste Powietrze”

27 dni temu

Informujemy mieszkańców o kolejnych zmianach w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”. Weszły one w życie w dniu 14.06.2024 r. i dotyczą inwestycji obejmujących wymianę starych, nieefektywnych  źródeł ciepła na paliwo stałe poniżej 5 klasy na pompy ciepła.

Komunikat i nowa wersja programu są dostępne pod tym linkiem: https://czystepowietrze.gov.pl/wazne-komunikaty/zmiany-w-programie-czyste-powietrze-dotyczace-pomp-ciepla


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/zmiany-w-programie-czyste-powietrze.html

Więcej
rss.png

Ankieta dla mieszkańców – Rybnicki Klaster Energii

27 dni temu

Na prośbę firmy DOEKO Group, koordynatora Rybnickiego Klastra Energii, którego członkiem jest także Gmina Świerklany, zachęcamy mieszkańców do wypełnienia krótkiej ankiety dot. odnawialnych źródeł energii. Poniżej zamieszczamy treść prośby.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety informacyjnej dla mieszkańców, dotyczącej odnawialnych źródeł energii oraz społeczności energetycznych.

Rozpowszechnienie ankiety oraz analiza jej wyników pozwolą na przygotowanie odpowiednich treści informacyjnych i edukacyjnych, dedykowanych mieszkańcom naszego regionu. Chcemy lepiej zrozumieć Państwa potrzeby i oczekiwania związane z odnawialnymi źródłami energii, aby móc skutecznie wspierać i promować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego w naszej gminie.

Państwa opinie są dla nas niezwykle ważne. Każda wypełniona ankieta przyczynia się do tworzenia lepszej, bardziej zielonej i ekologicznej przyszłości dla naszego regionu.

Ankieta jest anonimowa i jej wypełnienie zajmie tylko kilka minut.

Ankieta dostępna jest pod poniższym linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUyHhXtRQd2seoASZeejfIpHa3CLBICoV42A9PzKbBXkLGqw/viewform?usp=sf_link

Dziękujemy za Państwa czas i zaangażowanie!

 


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/ankieta-dla-mieszkancow-rybnicki-klaster-energii.html

Więcej
rss.png

Informacja o odwołaniu sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Świerklany w dniu 21.06.2024

27 dni temu

Informujemy, iż zaplanowana na dzień 21.06.2024 sesja nadzwyczajna Rady Gminy Świerklany nie odbędzie się z przyczyn formalnych.


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/informacja-o-odwolaniu-sesji-nadzwyczajnej-rady-gminy-swierklany-w-dniu-21062024.html

Więcej
rss.png

Informacja o sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Świerklany w dacniu 21.06.2024

28 dni temu

Informujemy, iż w dniu 21.06.2024 o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Świerklany.


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/informacja-o-sesji-nadzwyczajnej-rady-gminy-swierklany-w-dacniu-21062024.html

Więcej
rss.png

Konsultacje w sprawie zmiany uchwały nr 278/XLI/18 - w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świerklany

miesiąc temu

Na podstawie Zarządzenia Nr W.0050.136.2024 Wójta Gminy Świerklany z dn. 7.06.2024 r., w dniach od 10 do 14 czerwca br. prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 278/XLI/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świerklany. 

Informujemy, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga.


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/186-konsultacje-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-278xli18-w-sprawie-ustalenia-oplat-za-swiadczenia-w-publicznych-przedszkolach-prowadzonych-przez-gmine-swierklany.html

Więcej
rss.png

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

miesiąc temu

W dniach od 07 do 13  czerwca 2024 r. przedstawiony został do konsultacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy projekt uchwały  w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Świerklany lub jej jednostkom organizacyjnym.

Do wyżej wymienionego projektu uchwały  nie zostały wniesione żadne uwagi i opinie.


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/informacja-o-wynikach-konsultacji-spolecznych.html

Więcej
rss.png

Konsultacje w sprawie zmiany uchwały nr 278/XLI/18 - w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świerklany

miesiąc temu

W programie najbliższej sesji znajdzie się następujący projekt uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 278/XLI/18 Rady Gminy Świerklany z dnia

11 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świerklan.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt uchwał należy poddać konsultacją.

Konsultacje odbywają się w terminie od 10 do 14 czerwca 2024 roku.

Więcej informacji na temat konsultacji poniżej w Zarządzeniu Wójta Gminy Świerklany.


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/konsultacje-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-278xli18-w-sprawie-ustalenia-oplat-za-swiadczenia-w-publicznych-przedszkolach-prowadzonych-przez-gmine-swierklany.html

Więcej
rss.png

Informacja na temat rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

miesiąc temu

Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 w roku szkolnym 2024/2025 z pomocy mogą skorzystać uczniowie:

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych wyżej

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116)
- uczęszczający w roku szkolnym 2023/2024 do:

 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum,
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • klas VI - IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 • liceum sztuk plastycznych,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych następuje na wniosek opiekuna ucznia, pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia złożony do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2024/2025.

Pomoc udzielana jest w wysokości 225 zł, 390 zł albo 445 zł w zależności od niepełnosprawności oraz rodzaju szkoły, do której uczęszcza uczeń. Wypłata następuje na postawie dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w postaci zwrotu poniesionych wydatków do wysokości w/w kwoty.


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/informacja-na-temat-rzadowego-programu-pomocy-uczniom-niepelnosprawnym-w-formie-dofinansowania-zakupu-podrecznikow-materialow-edukacyjnych-i-materialow-cwiczeniowych-w-latach-2023-2025.html

Więcej
rss.png

Spotkanie informacyjne w ramach Programu „Czyste Powietrze”

miesiąc temu

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dotacji w ramach Programu „Czyste Powietrze”, zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 10.06.2024 roku o godzinie 15:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach, ul. Strażacka 1.


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/spotkanie-informacyjne-w-ramach-programu-czyste-powietrze.html

Więcej
rss.png

#AkademiaCzystegoPowietrza2024 zaprasza na webinar

miesiąc temu

W związku ze zmianami w Programie „Czyste Powietrze”, eksperci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Instytutu Ochrony Środowiska (IOŚ-PIB) zapraszają potencjalnych wnioskodawców na webinar, który odbędzie się 6 czerwca o godz. 10:00. Na spotkanie online można się zarejestrować pod linkiem: https://forms.office.com/e/rrtvL2F1uq


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/163-akademiaczystegopowietrza2024-zaprasza-na-webinar.html

Więcej
rss.png

Ulotka informacyjna Programu „Czyste Powietrze”

2 miesiące temu

Wszystkim mieszkańcom zainteresowanym Programem „Czyste Powietrze” udostępniamy ulotkę informacyjną, zawierającą szczegóły związane ze składaniem wniosków o dofinansowanie, poziomami dofinansowania, kwotami dofinansowania na poszczególne przedsięwzięcia, prefinansowaniem oraz innymi warunkami określonymi w Programie. Ulotki w wersji papierowej znajdują się w Urzędzie Gminy Świerklany: stolik przy wejściu od ulicy Kościelnej, punkt informacyjny Programu, I piętro, pok. 1.11 oraz w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Przypominamy ponadto  że w Urzędzie Gminy Świerklany działa punkt konsultacyjno – informacyjny Programu. Zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy, I piętro, pok. 1.11 i działa we wtorki (13:00 – 16:00), środy (13:00 - 16:00) i czwartki (13:00 – 17:00). Wizyty są możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr (32) 440 87 42 w godzinach otwarcia punktu.

W punkcie uzyskać można m.in. następującą pomoc:

 • informacje o Programie i możliwościach uzyskania dofinansowania oraz rozliczania przyznanej dotacji,
 • wypełnienie wniosku o przyznanie dofinansowania i jego wysłanie do WFOŚiGW w Katowicach,
 • wypełnienie wniosku o wypłatę dotacji oraz sprawdzenie kompletności załączników.


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/ulotka-informacyjna-programu-czyste-powietrze.html

Więcej
rss.png

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świerklanach z dnia 26 maja 2024 roku w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Świerklany Dolne

2 miesiące temu

Gminna Komisja Wyborcza w Świerklanach podaje do wiadomości wyborców Sołectwa Świerklany Dolne informację o wynikach wyborów: 

Sołtysem sołectwa Świerklany Dolne został wybrany Klyta Krzysztof.


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/obwieszczenie-gminnej-komisji-wyborczej-w-swierklanach-z-dnia-26-maja-2024-roku-w-sprawie-wyborow-soltysa-i-rady-soleckiej-solectwa-swierklany-dolne.html

Więcej
rss.png

Program „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024

2 miesiące temu

Informujemy, że w Gminie Świerklany w roku 2024 realizowany jest Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Dysponentem środków jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności

lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

 • poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

W ramach tegorocznego Programu (nasza Gmina realizuje go od roku 2021):

 • z usług opieki wytchnieniowej korzysta 11 opiekunów osób niepełnosprawnych,
 • do końca roku 2024 będą miały one do wykorzystania łącznie 1 834 godzin opieki,
 • wartość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2024 roku to 91 700,00 zł

Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/program-opieka-wytchnieniowa-dla-jst-edycja-2024.html

Więcej
rss.png

Informacja Krajowej Administracji Skarbowej o jednolitym numerze telefonu

2 miesiące temu

3 czerwca br. śląska Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczyna pilotaż jednego numeru telefonicznego dla wszystkich podatników z terenu woj. śląskiego. Oznacza to, że dzwoniący nie połączą się z konkretnym urzędem skarbowym, jak do tej pory, tylko z infolinią. Pod numerem 22 460 59 96 klienci KAS uzyskają ogólną informację podatkową, spersonalizowane informacje (po potwierdzeniu tożsamości), jak również umówią wizytę w US.

Start pilotażu jednej infolinii dla wszystkich urzędów skarbowych w województwie śląskim

 • Śląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozpoczyna pilotaż infolinii pod numerem 22 460 59 96.
 • Rozpoczęcie testów planowane jest na 3 czerwca.
 • Oprócz standardowych połączeń, klient będzie mógł wybrać połączenie z potwierdzeniem tożsamości poprzez telePIN i uzyskać indywidualne informacje, co dotychczas nie było możliwe przez telefon.
 • Informację podatkową i celną dla całego kraju nadal świadczy Krajowa Informacja Skarbowa.

W ramach pilotażu infolinii klienci KAS otrzymają możliwość skorzystania z nowego modelu obsługi telefonicznej. Od czerwca dzwoniący połączą się z przeznaczoną do tego infolinią, a nie z konkretnym urzędem skarbowym, jak dotychczas.

KAS przetestuje dwa typy połączeń – standardowe oraz z potwierdzeniem tożsamości. Jeśli dzwoniący potwierdzą swoją tożsamość telePIN-em, konsultanci z urzędów skarbowych będą mogli udzielić bardziej spersonalizowanej informacji.

Pilotaż nowej infolinii to kolejny krok w dążeniu administracji skarbowej do doskonalenia obsługi i zapewnienia wyższej jakości usług.

Podstawowe informacje o infolinii:

Numer telefonu: 22 460 59 96

Koszt połączenia: jak za połączenie lokalne lub według taryfy operatora.

W skład oferowanych usług wchodzą dwa typy połączeń:

1. Bez potwierdzenia tożsamości:

 • Ogólna informacja podatkowo-celna,
 • Możliwość rezerwacji terminu wizyty w urzędzie skarbowym, co skraca czas oczekiwania na obsługę.

2.    Po potwierdzeniu tożsamości kodem telePIN z e-Urzędu Skarbowego:

 • Indywidualna i właściwa miejscowo informacja podatkowo-celna.
 • Informowanie o stanie realizacji nadpłaty z zeznań lub deklaracji podatkowych.
 • Możliwość rezerwacji terminu wizyty w urzędzie skarbowym, co skraca czas oczekiwania na obsługę.

Ważne: klient samodzielnie ustawia kod telePIN po zalogowaniu się do e-Urzędu Skarbowego na stronie www.podatki.gov.pl.

****

Testy infolinii to kolejny etap programu „Klient w centrum uwagi KAS". Obecnie większość spraw (zaświadczenie, umówienie wizyty, korespondencja w bieżących sprawach, informacja o mandatach drogowych itd.) podatnicy mogą załatwić online w e-Urzędzie Skarbowym na stronie www.podatki.gov.pl.

Informacji podatkowych i celnych niezmiennie udziela Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) pod numerami:


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/informacja-krajowej-administracji-skarbowej-o-jednolitym-numerze-telefonu.html

Więcej
rss.png

Ogłoszenie Wójta Gminy Świerklany o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego gminy Świerklany

2 miesiące temu

Wnioski do planu ogólnego miasta gminy Świerklany można składać do 30 czerwca 2024 roku, 
w postaci:

1)      papierowej na adres: Wójt Gminy Świerklany, ul.  Kościelna 85, 44-266 Świerklany lub

2)      elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (e-mail: [email protected], skrytka ePUAP: /eoj70cl54k/SkrytkaESP).

na udostępnionym „Formularzu pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego”, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U.z2023 r. poz. 2509).

Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/ogloszenie-wojta-gminy-swierklany-o-przystapieniu-do-sporzadzania-planu-ogolnego-gminy-swierklany.html

Więcej
rss.png

Dyżur wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świerklany

2 miesiące temu

Informujemy, iż w dniu jutrzejszym, tj. 23.05.2024 r., o godz. 16 w pokoju 1.04 (pierwsze piętro) dyżur pełnić będzie wiceprzewodniczący Rady Gminy Świerklany. 


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/dyzur-wiceprzewodniczacego-rady-gminy-swierklany.html

Więcej
rss.png

Punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców

2 miesiące temu

Zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli firm oraz wszystkich zainteresowanych możliwościami związanymi z założeniem i rozwojem firmy oraz doposażeniem miejsc pracy na bezpłatne porady biznesowe!

Dyżur doradców odbędzie się 17 czerwca w godzinach od 10:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy w Świerklanach.

Osoby, które chcą zarezerwować sobie spotkanie na konkretną godzinę prosimy o przesłanie maila na adres: [email protected]

Podczas dyżuru będą Państwo mogli porozmawiać z naszymi doradcami:

Katarzyna Saluk - radca prawny
Prowadzenie działalności zgodnie z przepisami oraz poradnictwo prawne dla przedsiębiorców.
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Anna Pomykoł - animator Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Środki na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych 32400 zł na jedno miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym.
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Jacek Arasim - doradca, specjalista ds. NGO Kursy i szkolenia zawodowe dla osób dorosłych - oferta szkoleń z zakresu zielonych kompetencji z dofinansowaniem do 95%.
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Katarzyna Rapucha - doradca księgowy i podatkowy Optymalizacja kosztów prowadzenia firmy, najlepsze formy opodatkowania działalności, wymagania związane z księgowością prowadzonego biznesu.
Biuro Rachunkowe KRKP

Anna Buksa - doradca biznesowy
Aktualne nabory wniosków o dofinansowanie do prowadzonej działalności - środki unijne, krajowe, instrumenty zwrotne.
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Nasi doradcy będą dostępni od 10:00-15:00. W celu umówienia spotkania z konkretną osobą lub na konkretną godzinę prosimy o przesłanie maila: [email protected] lub kontakt telefoniczny:

+48 789 576 463


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/punkt-konsultacyjny-dla-przedsiebiorcow.html

Więcej
rss.png

Informacja o przesunięciu godziny rozpoczęcia II sesji Rady Gminy Świerklany

2 miesiące temu

Informujemy iż dzisiejsza sesja Rady Gminy Świerklany odbędzie się o godz. 15:30. 


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/148-informacja-o-ii-sesji-rady-gminy-swierklany.html

Więcej
rss.png

Obowiązkowe szczepienie psów przeciw wściekliźnie

2 miesiące temu

Obowiązkowe szczepienie psów przeciw wściekliźnie w Jankowicach odbędzie się 27.05.2024 w następujących i punktach:

 1. obok Urzędu Gminy                     10.00 - 10.30
 2. obokRSP                                           11.00-11.30
 3. obok restauracji "u Danusi"     12.00 - 12.30
 4. u p.Kołodziejski ul.Brzozowa  13.00-13.30
 5. u p.Konsek ul.Piaskowa            14.00 - 14.30

 

Obowiązkowe szczepienie psów przeciw wściekliźnie w Świerklanach odbędzie się w następujących punktach:

28.05.2024

1. obok remizy strażackiej       9.00 - 10.00  
2. u p. Woryna ul. Spacerowa    10.00 - 11.00    
3. obok basenu ul. Szkolna    10.30 - 11.30
3. obok restauracji p. Marka    11.00-12.00    
4. p. Pukowiec ul. Gogołowska 12.00-13.00 

29.05.2024

1. obok kółka rol. ul. Szerocka      9.00 - 10.00
2. u P. Kłosowska ul.Powstańców 10.00-10.30
3. obok basenu ul.Szkolna       10.30 - 11.30
4. leśniczówka ul. Rybnicka    12.00-13.00
5. u p.Jordan ul. Plebiscytowa       13.00-14.00

Szczepieniu podlegają psy od 3-go miesiąca życia. Koszt szczepienia psa wynosi 50.00 zł.


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/obowiazkowe-szczepienie-psow-przeciw-wsciekliznie.html

Więcej
rss.png

21 maja 2024 r. punkt informacyjny Programu „Czyste Powietrze” będzie nieczynny

2 miesiące temu

Informujemy wszystkich mieszkańców, że w dniu 21 maja gminny punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze” będzie nieczynny. Zapraszamy do kontaktu z nami od 22 maja.

Przypominamy jednocześnie, że punkt zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy, I piętro, pok. 1.11 i działa we wtorki (13:00 – 16:00), środy (13:00 - 16:00) i czwartki (13:00 – 17:00). Wizyty są możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr (32) 440 87 42 w godzinach otwarcia punktu.

W punkcie uzyskać można m.in. następującą bezpłatną pomoc:

 • informacje o Programie i możliwościach uzyskania dofinansowania oraz rozliczania przyznanej dotacji,
 • wypełnienie wniosku o przyznanie dofinansowania i jego wysłanie do WFOŚiGW w Katowicach,
 • wypełnienie wniosku o wypłatę dotacji oraz sprawdzenie kompletności załączników.

 


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/21-maja-2024-r-punkt-informacyjny-programu-czyste-powietrze-bedzie-nieczynny.html

Więcej
rss.png

Informacja o II sesji Rady Gminy Świerklany

2 miesiące temu

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zawiadamia, iż w dniu 22 maja 2024r. o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się II sesja Rady Gminy Świerklany kadencji 2024-2029.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 07.05.2024r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2024-2028.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 483/LXXIV/23 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świerklany na lata 2024-2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Świerklany na lata 2024-2032.
 8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Świerklany za rok 2023.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Świerklany
Alina Konsek

 


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/informacja-o-ii-sesji-rady-gminy-swierklany.html

Więcej
rss.png

Zmiany godzin dyżurów wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie

2 miesiące temu

Informujemy o zmianie godzin oraz miejsca dyżurów podczas składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. 

Więcej informacji w materiałach poniżej.


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/zmiany-godzin-dyzurow-w-czasie-wypelniania-wnioskow-o-doplaty-bezposrednie.html

Więcej
rss.png

Komunikat KRUS

2 miesiące temu

W załączniku pismo dotyczące rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/komunikat-krus-roczna-kwota-graniczna-podatku-dochodowego-od-przychodow-z-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej.html

Więcej
rss.png

Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Świerklany

2 miesiące temu

Dyżur przewodniczącej Rady Gminy Świerklany odbędzie się w dniu 16.05 (czwartek) o godzinie 16.00 w pokoju 1.04 (pierwsze piętro)


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/dyzur-przewodniczacej-rady-gminy-swierklany.html

Więcej
rss.png

Informacja dot. obszarów objętych zmianą MPZP związaną z wprowadzeniem zapisów dot. elektrowni słonecznych

2 miesiące temu

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Świerklany informuje, że w obrębie obszarów objętych zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w jednostce A Jankowice - Etap I, dotyczącą elektrowni słonecznych (rejon ul. Księdza Walentego, rejon ul. Biasowickiej, rejon ul. Korfantego i Hoły) nie występują działki będące własnością, współwłasnością Wójta lub Zastępcy Wójta Gminy Świerklany.


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/informacja-dot-obszarow-objetych-zmiana-mpzp-zwiazana-z-wprowadzeniem-zapisow-dot-elektrowni-slonecznych.html

Więcej
rss.png

Pożytek publiczny – otwarty konkurs ofert

2 miesiące temu

Wójt Gminy Świerklany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok w dziedzinie pomocy społecznej. Konkurs dotyczy organizacji półkolonii profilaktyczno – terapeutycznych. Oferty należy składać do 30 maja 2024 r.


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/pozytek-publiczny-otwarty-konkurs-ofert.html

Więcej
rss.png

Inauguracja Pierwszej Sesji Rady Gminy: Wybór Przewodniczącego i Ślubowanie Nowych Radnych oraz Wójta

2 miesiące temu

Inauguracja Pierwszej Sesji Rady Gminy: Wybór Przewodniczącego i Ślubowanie Nowych Radnych oraz Wójta

Dnia 7 maja 2024 roku odbyła się uroczysta inauguracja pierwszej sesji Rady Gminy.

Na początku sesji nowo wybrani radni złożyli uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązali się do pełnienia swoich obowiązków w służbie społecznej i podejmowania działań na rzecz dobra wspólnoty.

Po złożeniu ślubowania przyszedł czas na wybór przewodniczącego Rady Gminy oraz wiceprzewodniczących. Po otwartych dyskusjach i głosowaniu, przewodniczącą Rady Gminy Świerklany została wybrana radna Alina Konsek a jej zastępcami zostali Mariusz Pietrzak i Adam Kołodziejczyk. 

Kolejnym ważnym momentem inauguracji było złożenie przez nowo wybranego wójta gminy uroczystego ślubowania. Wójt Gminy Tomasz Pieczka zobowiązał się do sprawowania swojej funkcji zgodnie z prawem oraz dbania o dobro i interesy mieszkańców naszej gminy. 


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/inauguracja-pierwszej-sesji-rady-gminy-wybor-przewodniczacego-i-slubowanie-nowych-radnych-oraz-wojta.html

Więcej
rss.png

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 2024/2025

2 miesiące temu

Rodzicom niepełnosprawnych dzieci (kształcących się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego), którzy zainteresowani są skorzystaniem z organizowanego przez Gminę, dowozu dzieci niepełnosprawnych do    szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2024/2025, przypominamy o tym, że do dnia 24 maja br. powinni oni złożyć stosowny wniosek w tej sprawie do Urzędu Gminy Świerklany. Z kolei, rodzice zainteresowani otrzymaniem zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia, o terminie składania wniosków zostaną poinformowani w późniejszym czasie. Z uwagi na wymogi ustawowe, termin ten wypadnie w sierpniu 2024 roku.

Wniosek można pobrać klikając pod ogłoszeniem, jak również jest też on dostępny w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Świerklany, pok. 2.09 (II p.), w godzinach pracy urzędu. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczamy poniżej, jak również udzielane są one pod numerem telefonu (32) 432 75 32.

Na mocy art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 i art. 39a  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U.2023 poz. 900 ze zm.) Gmina zobowiązana jest do:

- zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym, na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

- zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

- zapewnienia dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

* 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

* 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

Zwrotu kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 2 i 3, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 2 i 3, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

 


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/dowoz-uczniow-niepelnosprawnych-do-szkol-20242025.html

Więcej
rss.png

Pismo Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Rybniku.

3 miesiące temu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku z związku ze zbliżającym się sezonem
letnim i ryzykiem wzrostu zachorowań na legionelozę oraz z powszechnym zasiedlaniem instalacji
wodnych pałeczkami Legionella i zagrożeniem zakażenia ludzi poniżej przekazuje linki
do publikacji dających możliwość kształtowania dobrych praktyk minimalizujących ryzyko zagrożeń
zachorowań na legionelozę:

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym załącznikiem Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Rybniku.


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/pismo-panstwowego-powiatowego-inspektoratu-sanitarnegow-rybniku.html

Więcej
rss.png

Informacja o sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Świerklany

3 miesiące temu

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany działając na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zawiadamia, iż w dniu 30 kwietnia 2024r. o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się LXXIX sesja nadzwyczajna Rady Gminy Świerklany.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2024-2028.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 483/LXXIV/23 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 499/LXXV/24 Rady Gminy Świerklany w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.
 6. Zamknięcie sesji.
   

Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

    Anna Kula-Piecha


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/informacja-o-sesji-nadzwyczajnej-rady-gminy-swierklany.html

Więcej
rss.png

Uwaga na wiadomości sms podszywające się pod UG Świerklany

3 miesiące temu

Od dnia wczorajszego mieszkańcy naszej gminie otrzymują informujące o spotkaniu na którym mają być poruszane sprawy odnośnie podwyżek prądu, gazu oraz różnych formach wsparcia i dotacji jakie może otrzymać mieszkaniec naszej gminy.

Informujemy, iż Urząd Gminy Świerklany nie jest nadawcą tej wiadomości.


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/uwaga-na-wiadomosci-sms-podszywajace-sie-pod-ug-swierklany.html

Więcej
rss.png

Ruszyła VI edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

3 miesiące temu

Do 13 maja br. mieszkańcy województwa śląskiego mogą zgłaszać swoje pomysły w 2 zakresach: pula EKO i pula REGIO. Zarezerwowane na cele konkursu środki, to łącznie 5 mln zł. 

W puli REGIO mieszkańcy naszej gminy mogą zgłaszać swoje pomysły w ramach regionu obejmującego powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory. Do dyspozycji jest kwota 240 000,00 zł.

Zgłaszając zadanie należy pamiętać o najważniejszych założeniach:

- zadania inwestycyjne należy zgłaszać wyłącznie w puli EKO, na mieniu województwa, a ich koszt ma być mniejszy bądź równy 1.000.000 zł;

- zadania nieinwestycyjne (kursy, szkolenia, warsztaty) należy zgłaszać wyłącznie w puli REGIO, a ich wartość ma się mieścić w przedziale 20.000 zł - 100.000 zł;

Aby zgłosić zadanie, należy wypełnić formularz za pomocą generatora eBO. Do formularza należy obowiązkowo dołączyć listę poparcia (wystarczy 50 podpisów osób popierających zadanie), a w przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych lub w przypadku wskazania konkretnej lokalizacji, również zgodę władającego obiektem lub terenem na realizację zadania. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na: https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/marszalkowski-budzet-obywatelski-3 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych: (32) 77 40 559, (32) 77 40 672, (32) 77 40 801. 

 


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/ruszyla-vi-edycja-marszalkowskiego-budzetu-obywatelskiego.html

Więcej
rss.png

Dyżur przedstawicieli Urzędu Skarbowego w Rybniku

3 miesiące temu

Przypominamy, że już jutro tj. 23 kwietnia w Urzędzie Gminy Świerklany odbędzie się drugi – ostatni w tym roku dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Rybniku, którzy pomagać będą naszym mieszkańcom w wypełnianiu deklaracji podatkowych za 2023 rok.

Zapraszamy na I piętro budynku UG Świerklany – do sali narad w godz. od 9.00 do 12.00.

 


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/dyzur-przedstawicieli-urzedu-skarbowego-w-rybniku.html

Więcej
rss.png

Bezpłatna komunikacja autobusowa w dniu wyborów

4 miesiące temu3 miesiące temu

Przypominamy, że na podstawie Kodeksu Wyborczego, w ramach gminnych przewozów pasażerskich dla wyborców, w dniu 7 kwietnia 2024 roku będzie obowiązywała bezpłatna komunikacja autobusowa. Chodzi o dwa kursy (poranny i popołudniowy), które umożliwią obywatelom dotarcie do lokali wyborczych. Na terenie Gminy Świerklany sprawa dotyczy dwóch linii: S-1 i J-1. Prosimy o zapoznanie ze szczegółowymi rozkładami jazdy, które zamieszczamy poniżej.

Więcej

Informujemy, że w dniu 30.03.2024r. (sobota) PSZOK w Świerklanach będzie nieczynny.

4 miesiące temu

Informujemy, że w dniu 30.03.2024r. (sobota)

PSZOK w Świerklanach

będzie nieczynny.

Więcej

Dofinansowanie do pomp ciepła – zwrot do 100% kosztów

4 miesiące temu

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego ogłasza nabór do projektu grantowego, wspierając mieszkańców w inwestycjach w odnawialne źródła energii! 🌱

 

Kto może skorzystać z grantu?

Właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych w gminach Subregionu Zachodniego, którzy wymienią kocioł węglowy na powietrzną pompę ciepła.

 

📣 Zwrot nawet do 100% kosztów. 

📣 Maksymalny grant wynosi 45 000 zł.

 

Jak ubiegać się o grant?

✅ Zapoznaj się z Regulaminem naboru.

✅ Skompletuj wymagane załączniki, w tym weryfikację techniczną budynku.

✅ Złóż wniosek osobiście w siedzibie Związku.

✅ Nabór trwa od 8 kwietnia do 8 maja 2024 roku.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Gminy Świerklany:

swierklany.pl

oraz na:

🔗 www.subregion.pl

📧 [email protected]

📞 32 42 22 446 wew. 4 lub 6

Więcej
Pompa_ciepla.jpg

Uwaga ! Wydawanie dowdów osobistych skrócone

7 miesięcy temu

W związku z pracami technicznymi prowadzonymi przez Ministerstwo Cyfryzacji w czwartek, 28 grudnia nastąpi przerwa w dostępie do Rejestru Dowodów Osobistych.

Wobec powyższego w dniu dzisiejszym, tj. 28.12.2023 r.:


 • od godziny 9.00 nie będzie możliwe złożenie wniosku o dowód dla dziecka lub podopiecznego za pośrednictwem e-usługi
 • od godziny 12.00 nie będzie możliwe złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego


Więcej

Przystanek „Jankowice Pętla” wyłączony z użytku

9 miesięcy temu

Mieszkańców naszej gminy informujemy o tym, że w związku z remontem nawierzchni na ulicy Wierzbowej w Jankowicach w dniu 04.11.2023 na czas prowadzenia robót wyłączony zostanie z użytku przystanek „Jankowice Pętla”

Ponadto przypominamy o tym, że remontowany odcinek ul. Wierzbowej zostanie całkowicie wyłączony z użytku, dlatego też apelujemy o ostrożność oraz o stosowanie się do przyjętych oznakowań. 

Więcej

Bezpłatna komunikacja autobusowa w dniu wyborów

9 miesięcy temu

Przypominamy, że na podstawie Kodeksu Wyborczego, w ramach gminnych przewozów pasażerskich dla wyborców, w dniu 15 października 2023 roku będzie obowiązywała bezpłatna komunikacja autobusowa. Chodzi o dwa kursy (poranny i popołudniowy), które umożliwią obywatelom dotarcie do lokali wyborczych. Na terenie Gminy Świerklany sprawa dotyczy dwóch linii: S-1 i J-1. Prosimy o zapoznanie ze szczegółowymi rozkładami jazdy, które zamieszczamy poniżej. 

Więcej

Walczymy o frekwencję w głosowaniu!

9 miesięcy temu9 miesięcy temu

Już tylko kilka dni dzieli nas od wyborów parlamentarnych. W związku z powyższym, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło konkurs dla gmin liczących do 20 tys. mieszkańców, które wykażą się najwyższą frekwencją wyborczą wśród swoich obywateli. Finansowe wsparcie mogą otrzymać zarówno koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, jak i same gminy. Szczegóły na poniższym plakacie. 

Zachęcamy do udziału w wyborach dnia 15 października 2023 r.

Więcej
Plakat A3 - dotacje.png

WAŻNE – Informacja na temat bezpłatnej komunikacji w dniu wyborów parlamentarnych

10 miesięcy temu

Na podstawie Kodeksu Wyborczego Gmina Świerklany informuje, że w ramach gminnych przewozów pasażerskich dla wyborców, w dniu 15 października 2023 roku będzie obowiązywała bezpłatna komunikacja umożliwiająca obywatelom dotarcie do lokali wyborczych. Na terenie Gminy Świerklany obowiązywać będzie ona na dwóch liniach: S-1 i J-1. Szczegółowy rozkład jazdy zamieszczamy poniżej.

Więcej

Nabór pracowników do żłobka w Jankowicach

11 miesięcy temu

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że rozpoczyna się nabór pracowników do nowego żłobka w Jankowicach przy ul. Równoległej 5. Szczegóły naboru:

 

Okres trwania naboru: 21 – 25 sierpnia 2023 roku.

 

Dni i godziny przyjmowania dokumentów aplikacyjnych:

Poniedziałek: 10:30 – 12:00

Wtorek: 8:00 – 12:00

Czwartek: 8:00 – 12:00

Piątek: 8:00 – 12:00

 

Miejsce składania dokumentów: u Dyrektora Żłobka w Jankowicach, ul. Równoległa 5

 

Wymagane dokumenty: CV ze szczegółowym opisem posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia zawodowego lub wolontariackiego

 

Preferowane kwalifikacje: pielęgniarki, położne, opiekunki dziecięce, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, pedagog społeczno-wychowawczy, pedagog wczesnej edukacji, terapeuta pedagogiczny

 

Do składania ofert zapraszamy również osoby, które ukończyły studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

 

Ponadto poszukiwane są osoby do prac biurowo – sekretarskich. Tu preferowane jest doświadczenie w pracy biurowej, biegła umiejętność obsługi komputera i programów biurowych, znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem kadr.

 

Wszelkie pytania dotyczące naboru można zadawać mailowo na adres: [email protected]

 

UWAGA! Osoby, które złożyły swoje dokumenty aplikacyjne związane z zatrudnieniem w żłobku wcześniej, bez oczekiwania na ogłoszenie o rozpoczęciu naboru, są zobowiązane do ich ponownego złożenia na warunkach opisanych powyżej. Wszystkie wcześniej złożone dokumenty aplikacyjne pozostaną bez rozpatrzenia!

Więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady deszczu

rok temu

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu na obszarze powiatu Rybnickiego Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, wysokość opadów od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm.

Więcej

Uwaga na osoby podszywające się pod pracowników UG

ponad rok temu

Apelujemy o zachowanie czujności i niewpuszczanie na teren posesji osób podających za przedstawicieli gminnego magistratu lub innych instytucji, próbujących nakłonić mieszkańców do zainstalowania fotowoltaiki, wymiany kotła, itp. Informujemy, że UG Świerklany nie wysyła swoich pracowników w tym celu.

Więcej

Informacja w sprawie stawek za odbiór odpadów komunalnych

ponad rok temu

Wysokość opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2023 r. pozostała na ubiegłorocznym poziomie i obowiązywać będzie do 31.12.2023 r. Tym samym nie będą wysyłane mieszkańcom ponowne zawiadomienia w tej sprawie. Uchwała dostępna pod linkiem: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminySwierklany/document/783398/Uchwala-299_XLIV_21

Więcej

Dyżur przedstawicieli Urzędu Skarbowego w Urzędzie Gminy Świerklany

ponad rok temu

Zeznania podatkowe PIT za 2022 r., pomoc w rozliczeniu się - środa 1 marca w godz. 9.00-12.00, biuro nr 0.08 (parter), zapraszamy. 

Więcej

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

ponad rok temu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy/Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzegają przed silnym wiatrem o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje na terenie całego powiatu rybnickiego od dnia dzisiejszego, tj. od 3.02 od godz. 16.00 do jutra (4.02) do godz. 7.00. 

Więcej