Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaDowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 2024/2025
Gmina Świerklany - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 2024/2025

2 miesiące temu

Rodzicom niepełnosprawnych dzieci (kształcących się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego), którzy zainteresowani są skorzystaniem z organizowanego przez Gminę, dowozu dzieci niepełnosprawnych do    szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2024/2025, przypominamy o tym, że do dnia 24 maja br. powinni oni złożyć stosowny wniosek w tej sprawie do Urzędu Gminy Świerklany. Z kolei, rodzice zainteresowani otrzymaniem zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia, o terminie składania wniosków zostaną poinformowani w późniejszym czasie. Z uwagi na wymogi ustawowe, termin ten wypadnie w sierpniu 2024 roku.

Wniosek można pobrać klikając pod ogłoszeniem, jak również jest też on dostępny w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Świerklany, pok. 2.09 (II p.), w godzinach pracy urzędu. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczamy poniżej, jak również udzielane są one pod numerem telefonu (32) 432 75 32.

Na mocy art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 i art. 39a  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U.2023 poz. 900 ze zm.) Gmina zobowiązana jest do:

- zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym, na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

- zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

- zapewnienia dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

* 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

* 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

Zwrotu kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 2 i 3, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 2 i 3, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

 


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/dowoz-uczniow-niepelnosprawnych-do-szkol-20242025.html

Galeria

  • rss.png