Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaIII Sesja Rady Gminy Świerklany
Gmina Świerklany - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

III Sesja Rady Gminy Świerklany

miesiąc temu

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zawiadamia, iż w dniu 19 czerwca 2024r. o godz. 16:30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się III sesja Rady Gminy Świerklany kadencji 2024-2029.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22.05.2024r.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Świerklany za 2023 rok:
  1. debata nad raportem;
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Świerklany.
 5. Wykonanie budżetu Gminy za 2023 rok - absolutorium:
  1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok;
  2. sprawozdanie finansowe Gminy Świerklany za rok 2023;
  3. informacja o stanie mienia komunalnego;
  4. przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Świerklany sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok;
  5. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2023 rok;
  6. przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerklany o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;
  7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2023;
  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerklany absolutorium za 2023 rok.
 6. Przedstawienie informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2023.
 7. Przedstawienie informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy za rok 2023.
 8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2024-2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 483/LXXIV/23 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Świerklany lub jej jednostkom organizacyjnym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 329/XLVIII/22 Rady Gminy Świerklany w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.9, Działanie FESL.9.1 Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym – ZIT.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 278/XLI/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świerklany.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklany w jednostce „A” Jankowice – Etap I.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „A” Jankowice – Etap I.
 17. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Świerklany

Alina Konsek


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/iii-sesja-rady-gminy-swierklany.html

Galeria

 • rss.png