Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaOgłoszenia
Gmina Świerklany - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Program „Aktywna tablica” w Jankowicach

16 godzin temu

Z przyjemnością informujemy wszystkich mieszkańców naszej Gminy, a zwłaszcza tych, którzy związani są ze Szkołą Podstawową w Jankowicach, że w 2024 roku właśnie w tej placówce realizowana jest kolejna edycja  rządowego  Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Dzięki wspólnym staraniom szkoły oraz Urzędu Gminy Świerklany, udało się pozyskać kwotę 35 000,00 zł dofinansowania do zakupu pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii procesów komunikacji oraz specjalistycznego oprogramowania z myślą o uczniach posiadających specjalne potrzeby edukacyjne. Pomoce te zwiększą skuteczność prowadzonych zajęć i podniosą jakość oferty edukacyjnej jankowickiej placówki, a dla samych uczniów stanowić będą atrakcyjną możliwość skorzystania z najnowszych urządzeń i programów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne. 

 

Wszystkim nauczycielom i uczniom ze Szkoły Podstawowej w Jankowicach życzymy owocnej nauki i satysfakcji z wykorzystania nowoczesnego sprzętu i oprogramowania zakupionego w ramach „Aktywnej tablicy”.

 

Przypominamy także, że w latach 2021 i 2022 podobne dofinansowanie w Programie uzyskały już obydwie świerklańskie placówki, tj. Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2 w Świerklanach.


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/program-aktywna-tablica-w-jankowicach.html

Więcej
rss.png

3 lipca 2024 r. punkt informacyjny Programu „Czyste Powietrze” będzie nieczynny

16 dni temu

Informujemy wszystkich mieszkańców, że w dniu 3 lipca gminny punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze” będzie nieczynny. 

Przypominamy jednocześnie, że punkt zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy, I piętro, pok. 1.11 i działa we wtorki (13:00 – 16:00), środy (13:00 - 16:00) i czwartki (13:00 – 17:00). Wizyty są możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr (32) 440 87 42 w godzinach otwarcia punktu.

W punkcie uzyskać można m.in. następującą bezpłatną pomoc:

 • informacje o Programie i możliwościach uzyskania dofinansowania oraz rozliczania przyznanej dotacji,
 • wypełnienie wniosku o przyznanie dofinansowania i jego wysłanie do WFOŚiGW w Katowicach,
 • wypełnienie wniosku o wypłatę dotacji oraz sprawdzenie kompletności załączników.

Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/3-lipca-2024-r-punkt-informacyjny-programu-czyste-powietrze-bedzie-nieczynny.html

Więcej
rss.png

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2024 r.

23 dni temu

Kasa informuję, że Uchwałą Nr 5 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia  6 czerwca 2024 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki  na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2024 r.

W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe  i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika  i pomocnika rolnika w III kwartale 2024 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie  w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie Kasa informuje, że w czerwcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi  1 602,86 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników  w III kwartale 2024 r. wynosi 160,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

 • 12% emerytury podstawowej, tj. 192,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
 • 24% emerytury podstawowej, tj. 385,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
 • 36% emerytury podstawowej, tj. 577,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
 • 48% emerytury podstawowej, tj. 769,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Jednocześnie Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

 • rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2024 r. upływa z dniem 31 lipca 2024 r.
 • pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/wysokosc-miesiecznej-skladki-na-ubezpieczenie-wypadkowe-chorobowe-i-macierzynskie-w-iii-kwartale-2024-r.html

Więcej
rss.png

Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

27 dni temu

Wójt Gminy Świerklany
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki : URZĄD GMINY ŚWIERKLANY , 44-266 Świerklany ul. Kościelna 85,

 1. Określenie stanowiska urzędniczego 

  Podinspektor ds. inwestycji, remontów i rozliczeń

 2. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym, zgodnie z opisem danego stanowiska

  1. Wymagania niezbędne (formalne):
   1. posiadanie obywatelstwa polskiego (o to stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych - tj. Dz .U. z 2022 r. poz. 530)
   2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na pracę na w/w stanowisku,
   5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
   6. wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku budownictwo (pokrewne),
   7. 3- letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego,
   8. prawo jazdy kat. B.

  2. Wymagania dodatkowe:
   1. znajomość następujących przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego,
   2. doświadczenie zawodowe na budowach,
   3. umiejętność kosztorysowania robót budowlanych, biegła znajomość sprzętu komputerowego, znajomość programów Word, Excel,
   4. predyspozycje osobowościowe:
    • Samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
    • umiejętność samodzielnego, sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań,
    • dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość, umiejętność logicznego myślenia.

 3. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

  1. Główne obowiązki:

   1. W zakresie remontów i rozliczeń:
    1. Planowanie środków budżetowych w zakresie planowanych remontów oraz bieżących konserwacji w obiektach gminnych.
    2. Pomoc dyrektorom szkół i przedszkoli przy planowaniu środków budżetowych w zakresie planowanych remontów oraz bieżących konserwacji w placówkach oświatowych Gminy.
    3. Przygotowanie remontów w obiektach gminnych oraz w placówkach oświatowych Gminy zgodnie z ustawami „ Prawo Zamówień Publicznych ” i „ Prawo budowlane ”, w tym współpraca z projektantami.
    4. Sporządzanie kalkulacji wstępnych i kosztorysów inwestorskich dla planowanych remontów i bieżących konserwacji.
    5. Przygotowanie dokumentów dotyczących projektów remontów oraz realizacji remontów do momentu podpisania umowy z projektantem i wykonawcą robót remontowych.
    6. W przypadku konieczności ogłoszenia przetargu na wykonanie prac remontowych zapewnienie przygotowania pełnej dokumentacji wymaganej ustawą Prawo Zamówień Publicznych, określenie wartości zamówienia, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz współpraca w tym zakresie z Inspektorem ds. zamówień publicznych.
    7. Bieżący kontakt i współpraca z projektantami przy projektowaniu prac remontowych oraz z wykonawcą podczas realizacji prac remontowych.
    8. Prowadzenie nadzoru nad realizacją prac remontowych oraz związanych z bieżąca konserwacją w obiektach gminnych oraz w placówkach oświatowych Gminy.
    9. Dokonywanie odbiorów zrealizowanych prac remontowych oraz bieżących konserwacji, sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych , w tym kosztorysów powykonawczych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie zadania.
    10. Weryfikacja i potwierdzanie do wypłaty faktur za wykonane roboty budowlane, usługi lub dostawy czy zakupy w oparciu o protokoły odbioru robót i zawarte umowy, zlecenia itp.
    11. Prowadzenie książek obiektu dla obiektów gminnych.
    12. Planowanie i zapewnienie dokonania przez odpowiednie osoby przeglądów obiektów budowlanych na terenie gminy w tym również placów zabaw, siłowni zewnętrznych itp. oraz przeglądów urządzeń budowlanych związanych z eksploatacja obiektów tj. kotły, dźwigi, instalacje alarmowe itp. W zakresie jest również planowanie środków finansowych na powyższe zadania.

   2. W zakresie inwestycji i rozliczeń: 
    1. Współpraca z Zakładem Energetycznym dostarczającym energię elektryczna na terenie Gminy Świerklany oraz innymi instytucjami w zakresie planowania inwestycji elektroenergetycznych w Gminie.
    2. Planowanie z Radami Sołeckimi rozbudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego dróg i placów gminnych.
    3. Planowanie środków budżetowych w zakresie planowanych inwestycji związanych z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego oraz w razie konieczności inwestycji związanych z przebudową sieci elektroenergetycznych.
    4. Przygotowanie inwestycji gminnych w zakresie oświetlenia ulicznego oraz w razie konieczności inwestycji związanych z przebudową sieci elektroenergetycznych, w oparciu o zatwierdzony budżet gminy oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny.
    5. Zlecanie wykonania dokumentacji potrzebnej do realizacji inwestycji oraz nadzór na realizacją dokumentacji projektowych.
    6. Weryfikacja przekazywanej do Urzędu Gminy dokumentacji projektowej oraz kosztowej realizowanej na zlecenie Gminy Świerklany przez projektantów.
    7. Koordynacja zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulic i placów gminnych.
    8. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w ramach posiadanych uprawnień , nad robotami budowlanymi w w/w zakresie, o wartości kosztorysowej robót do 1 mln. zł - dla których nie jest ustanowiony zewnętrzny inspektor nadzoru lub Inwestor Zastępczy
    9. Współpraca ze służbami Inwestora Zastępczego oraz Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji gminnych w zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulic i placów gminnych.
    10. Weryfikacja i potwierdzanie do wypłaty faktur za wykonane roboty budowlane, usługi lub dostawy czy zakupy inwestycyjne w oparciu o protokoły odbioru robót i zawarte umowy.
    11. Rozliczenie końcowe nadzorowanych inwestycji pod względem rzeczowo-finansowym wraz z jej przekazaniem za dowodami OT na majątek Gminy.
    12. Rozliczanie inwestycji gminnych prowadzonych przez Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych związanych z zewnętrznymi funduszami pomocowymi.
    13. Współpraca z pracownikami ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych na etapie przygotowywania wniosków o środki krajowe lub unijne na inwestycje gminne w zakresie oświetlenia ulic i placów, polegająca na:
     • udostępnianiu niezbędnych do napisania wniosku informacji i materiałów merytorycznie związanych z inwestycją, której wniosek dotyczy,
     • sprawdzaniu pod względem merytorycznym tych części przygotowanego wniosku, które bezpośrednio dotyczą inwestycji.
    14. Przygotowanie projektów dokumentów opisujących przedmiot zamówienia do specyfikacji przetargowej oraz współpraca z pracownikiem ds. zamówień publicznych przy sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy przetargach na roboty budowlane oraz wykonanie dokumentacji technicznej obiektu budowlanego.
    15. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych i odbiorowych oraz udział w przeglądach gwarancyjnych.
    16. Wykonywanie prac zleconych przez Wójta , Zastępcę Wójta i Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych , które nie zostały ujęte w niniejszym zakresie zadań.

 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku 

  1. wymiar czasu pracy – pełny etat
  2. miejsce pracy - Urząd Gminy Świerklany,
  3. warunki pracy - praca przy komputerze powyżej 4 godzin,  w budynku, w którym znajduje się winda, w  pomieszczeniu wieloosobowym, praca w terenie. Budynek posiada wewnętrzną windę dla osób niepełnosprawnych ruchowo  umożliwiającą komunikację na poziomie pięter, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

   W maju 2024 roku (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Świerklany, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł więcej niż 6%.

 5. Wskazanie wymaganych dokumentów

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
   • Własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
   • Własnoręcznie podpisany oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie - załącznik nr 3,
   • oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego - załącznik nr 4,
   • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe- załącznik nr 5,
   • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych- załącznik nr 6,
   • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku- załącznik nr 7,
   • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy - załącznik nr 9,
   • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii- załącznik nr 8,
   • oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy kat. B- załącznik nr 10,
   • kserokopie dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
   • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w razie zatrudnienia – w celu realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem, opatrzone własnoręcznym podpisem – Załącznik nr 1,
   • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2,
   • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
   • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie.
   • UWAGA: 
    • List motywacyjny, kwestionariusz osobowy, klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
    • Kserokopie złożonych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność kopii z oryginałem.
    • Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

 

 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów 

  Dokumenty należy złożyć w terminie do 01.07.2024 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Urzędu Gminy Świerklany na parterze urzędu (pok. nr 0.09), w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko  Podinspektor ds. inwestycji, remontów i rozliczeń”

 2. Inne informacje: 
  • do dalszej rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie  lub drogą elektroniczną,
  • dokumenty naboru osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole jako 5 najlepszych kandydatów, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty naboru pozostałych osób, które nie zakwalifikowały się mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych. Jeśli przez okres 3 miesięcy osoba zainteresowana nie zgłosi się po odbiór dokumentów, dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.  
  • aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane,
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 43 27 525,
  • kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności, które zostanie dołączone do jego akt osobowych.
  • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy terminie do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru.

 

 

Wójt Gminy Świerklany


/-/   mgr Tomasz Pieczka


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/wojt-gminy-swierklany-oglasza-nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze.html

Więcej
rss.png

Gmina Świerklany przyjazna przedsiębiorcom

30 dni temu

W poniedziałek, 17 czerwca, w Urzędzie Gminy w Świerklanach odbył się pierwszy Dzień Przedsiębiorczości. Wydarzenie wspólnie zorganizowali tutejszy magistrat oraz Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z Żor. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy, przedstawicieli lokalnych firm, a także osoby zainteresowane możliwościami związanymi z założeniem i rozwojem biznesu oraz doposażeniem miejsc pracy. - Bardzo się cieszymy, że zjechało do nas tylu przedsiębiorców. Celem tego wydarzenia jest m. in. przybliżenie możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych czy porady prawne. Wszystko po to, aby nasi przedsiębiorcy mogli uzyskać wsparcie merytoryczne i mogli prowadzić swoje firmy z korzyścią zarówno dla siebie, jak i dla gminy. Zaprosiliśmy też osoby, które chciałby założyć własny biznes, aby dowiedziały się, jak wystartować z firmą. Nasza gmina jest dobrym miejscem dla przedsiębiorców, znajdujemy się przy zjeździe z autostrady oraz zlokalizowani jesteśmy pośrodku czterech dużych miast. Uważam, że to sprzyja zakładaniu u nas firm i prowadzeniu tutaj biznesu - mówił podczas otwarcia wójt Tomasz Pieczka.

Wśród prelegentów Dnia Przedsiębiorczości była pani Aleksandra Samira-Gajny, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, która mówiła o realizowanym obecnie dla przedsiębiorców z naszego regionu projekcie mającego na celu internacjonalizację MŚP. Projekt umożliwia np. finansowanie wyjazdów na targi i misje zagraniczne, targi krajowe, akademie internacjonalizacji, jak również możliwość samodzielnego wyjazdu zagranicznego. - Gmina Świerklany jest świetnym miejscem do prowadzenia biznesu. Urząd brał udział w projekcie "Standardy Obsługi Inwestora" i otrzymał specjalny certyfikat potwierdzający znakomite kompetencje w zakresie obsługi inwestorów i przedsiębiorców więc uważam, że jest tutaj wykonywana bardzo dobra praca - powiedziała pani Aleksandra Samira-Gajny. 

Wiele ważnych oraz ciekawych informacji na temat prowadzenia firmy można było się również dowiedzieć od przedstawicieli Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z Żor. - Naszym głównym celem jest wsparcie przedsiębiorczości i dlatego wspólnie z Urzędem Gminy w Świerklanach zorganizowaliśmy spotkanie, podczas którego każdy, kto ma firmę lub chce ją założyć, może przyjść i z nami porozmawiać. Nasza prezes, pani Katarzyna Saluk wspiera zakładanie działalności pod kątem prawmnym, pani Katarzyna Rapucha z biura księgowego doradza pod kątem podatkowym oraz jak przygotować się do prowadzenia firmy. Dlatego dziś kompleksowo można dowiedzieć się, jak prowadzić własną działalność - wyjaśniała Anna Buksa z ARP. 

Wydarzenie przyciągnęło do Urzędu Gminy w Świerklanach wielu lokalnych przedsiębiorców, zarówno nowych, jak i tych, którzy swoje firmy mają już od wielu lat. - Biznes prowadzę od 2001 roku. Zaczynałem jako małe przedsiębiorstwo zajmujące się wypiekiem ciast. Dziś prowadzę dom przyjęć, w którym organizujemy imprezy okolicznościowe. Uważam, że gmina Świerklany wspiera lokalny biznes i lokalnych przedsiębiorców, stwarza im możliwości rozwoju - komplementował Robert Kuś, właściciel domu przyjęć Ro-Jo w Świerklanach, który przygotował dla wszystkich gości wyjątkowy poczęstunek. - Na terenie gminy Świerklany czujemy się bardzo dobrze. Dużym plusem jest to, że jesteśmy tuż przy autostradzie, co pozwala nam na przycięgnięcie większej liczby klientów. Ważna jest również bliskość granicy. A tego typu spotkanie to możliwość poznania się z przedstawicielami innych firm, więc jest to dla wszystkich duża wartość. - dodał Piotr Kierpiec, reprezentujący firmę Inte-Car Silesia. Autoryzowany dealer marki Mercedez-Benz zaprezentował trzy modele samochodów, które można było podziwiać na parkingu przed urzędem.

Dzień Przedsiębiorczości spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem, co pokazało, że w gminie Świerklany istnieje dobry klimat dla biznesu, a miejscowi przedsiębiorcy cenią sobie możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy, wymiany kontaktów czy zawodowych doświadczeń.


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/gmina-swierklany-przyjazna-przedsiebiorcom.html

Więcej
rss.png

Dołącz do społeczności Gminy Świerklany na Facebooku!

miesiąc temu

Bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami, wydarzeniami i inicjatywami w naszej gminie.

Na naszej stronie znajdziesz:

 • Aktualności i komunikaty
 • Relacje z wydarzeń kulturalnych i sportowych
 • Informacje o inwestycjach i projektach

Polub naszą stronę i bądź częścią życia Gminy Świerklany!
Link do strony na Facebooku


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/dolacz-do-spolecznosci-gminy-swierklany-na-facebooku.html

Więcej
rss.png

III Sesja Rady Gminy Świerklany

miesiąc temu

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zawiadamia, iż w dniu 19 czerwca 2024r. o godz. 16:30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się III sesja Rady Gminy Świerklany kadencji 2024-2029.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22.05.2024r.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Świerklany za 2023 rok:
  1. debata nad raportem;
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Świerklany.
 5. Wykonanie budżetu Gminy za 2023 rok - absolutorium:
  1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok;
  2. sprawozdanie finansowe Gminy Świerklany za rok 2023;
  3. informacja o stanie mienia komunalnego;
  4. przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Świerklany sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok;
  5. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2023 rok;
  6. przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerklany o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;
  7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2023;
  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerklany absolutorium za 2023 rok.
 6. Przedstawienie informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2023.
 7. Przedstawienie informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy za rok 2023.
 8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2024-2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 483/LXXIV/23 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Świerklany lub jej jednostkom organizacyjnym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 329/XLVIII/22 Rady Gminy Świerklany w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.9, Działanie FESL.9.1 Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym – ZIT.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 278/XLI/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świerklany.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklany w jednostce „A” Jankowice – Etap I.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „A” Jankowice – Etap I.
 17. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Świerklany

Alina Konsek


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/iii-sesja-rady-gminy-swierklany.html

Więcej
rss.png

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji!

24 dni temu

Drodzy Mieszkańcy,

Z radością informujemy o uruchomieniu nowej strony internetowej naszego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Znajdziecie na niej wszystkie najważniejsze informacje dotyczące naszej działalności, aktualności, wydarzenia, warsztaty, zajęcia oraz wiele więcej!

Co nowego na stronie?

 • Aktualny harmonogram: Wszystkie zajęcia, warsztaty, wydarzenia kulturalne i sportowe w jednym miejscu.
 • Galeria: Zdjęcia z minionych wydarzeń, które pozwolą Wam poczuć atmosferę naszego Ośrodka.
 • Kontakt: Wszystkie dane kontaktowe, formularz kontaktowy oraz mapka dojazdu.
 • I wiele więcej!

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony, aby być na bieżąco z naszą ofertą. Mamy nadzieję, że nowa strona internetowa będzie dla Państwa wygodnym i przydatnym narzędziem. Jednocześnie informujemy iż obecna strona nie będzie już aktualizowana. 

Zapraszamy do wspólnego odkrywania kultury i rekreacji w naszej gminie!
Zespół Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/serdecznie-zapraszamy-do-odwiedzenia-nowej-strony-internetowej-gminnego-osrodka-kultury-i-rekreacji.html

Więcej
rss.png

Zmiany w Programie „Czyste Powietrze”

27 dni temu

Informujemy mieszkańców o kolejnych zmianach w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”. Weszły one w życie w dniu 14.06.2024 r. i dotyczą inwestycji obejmujących wymianę starych, nieefektywnych  źródeł ciepła na paliwo stałe poniżej 5 klasy na pompy ciepła.

Komunikat i nowa wersja programu są dostępne pod tym linkiem: https://czystepowietrze.gov.pl/wazne-komunikaty/zmiany-w-programie-czyste-powietrze-dotyczace-pomp-ciepla


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/zmiany-w-programie-czyste-powietrze.html

Więcej
rss.png

Ankieta dla mieszkańców – Rybnicki Klaster Energii

27 dni temu

Na prośbę firmy DOEKO Group, koordynatora Rybnickiego Klastra Energii, którego członkiem jest także Gmina Świerklany, zachęcamy mieszkańców do wypełnienia krótkiej ankiety dot. odnawialnych źródeł energii. Poniżej zamieszczamy treść prośby.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety informacyjnej dla mieszkańców, dotyczącej odnawialnych źródeł energii oraz społeczności energetycznych.

Rozpowszechnienie ankiety oraz analiza jej wyników pozwolą na przygotowanie odpowiednich treści informacyjnych i edukacyjnych, dedykowanych mieszkańcom naszego regionu. Chcemy lepiej zrozumieć Państwa potrzeby i oczekiwania związane z odnawialnymi źródłami energii, aby móc skutecznie wspierać i promować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego w naszej gminie.

Państwa opinie są dla nas niezwykle ważne. Każda wypełniona ankieta przyczynia się do tworzenia lepszej, bardziej zielonej i ekologicznej przyszłości dla naszego regionu.

Ankieta jest anonimowa i jej wypełnienie zajmie tylko kilka minut.

Ankieta dostępna jest pod poniższym linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUyHhXtRQd2seoASZeejfIpHa3CLBICoV42A9PzKbBXkLGqw/viewform?usp=sf_link

Dziękujemy za Państwa czas i zaangażowanie!

 


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/ankieta-dla-mieszkancow-rybnicki-klaster-energii.html

Więcej
rss.png

Kategorie

Kalendarz wydarzeń

pon
wt
śr
czw
pt
sob
niedz